Detalji o CMMS Bee


CMMS Bee je kompjuterizovan sistem za upravljanje održavanjem (Computerized Maintenance Managment Software – CMMS).

CMMS Bee web aplikaciji moguće je pristupiti sa PC računara, pametnih telefeona (smartphones), tablet uređaja i drugih uređaja koji imaju dostupan neki od standardnih pretraživača (browsers). Takođe CMMS Bee je dostupan i kao native aplikacija za pametne telefone sa opertivnim sistemima Android i iOS.

Aplikacija je dovoljno fleksibilna da pokriva širok spektar delatnosti u industriji uključujući i proizvodnju, upravljanje objektima, upravljanje komunalnim uslugama, voznim parkom, servisiranje uređaja. Poseban akcenat je primena u oblasti bankarstva, energetike, zdravstva te poslovnim procesima na  univerzitetima, IT kompanijama, agencijama za putovanja, menadžmentu  kompanija itd.

CMMS Bee moduli


Upravljanje projektom

Generalni opis

Modul za upravljanje projektima obuhvata sistem upravljanja klijentima, ugovorima, sistem za delegiranje zadataka, kalendarski prikaz projekata i aktivnosti, organizaciju dokumentacije i izveštavanje za menadžment.

Opis

Modul za upravljanje projektima bolje organizuje i daje uvid u projekate kompanije, zadatke u okviru projekata i njihov status. CMMS Bee softver omogućava brz pristup svakom projektu, kao i informacijama i dokumentaciji relevantnim za projekat. Cilj ovog CMMS Bee modula je da sačuva apsolutno sve informacije potrebne za upravljanje projektom na jednom mestu – registracija podataka o klijentu, definisanje faza izvršenja projekta, ažuriranje ovih faza, upravljanje dokumentacijom projekta, kao i izveštavanje o vremenu utošenom po projektu.

Ključne karakteristike
 • Detalji vezani za klijenta
 • Detalji vezani za ugovor
 • Projekti i zadaci u okviru istih
 • Organizacija dokumentacije
 • Kalendarski raspored projekata i aktivnosti
 • Sistem izveštavanja
Prednosti CMMS Bee za upravljanje projektima
 • Definisanje i organizovanje procesa projekta od prve do poslednje faze
 • Lokalizacija svih informacija i dokumentacije o projektu na jednom mestu
 • Lakša komunikacija i razmena informacija u organizaciji
 • Brzo otkrivanje starih projekata, recikliranih projekata, razdvajanja ili spajanja projekata itd.
 • Sposobnost brzog pronalaženja i korištenja dokumenata koji pripadaju različitim projektima
 • Izveštaji o učinku i potrošenom vremenu, prilagođeni vašim potrebama

Upravljanje proizvodnjom

Generalni opis

Modul upravljanja proizvodnjom obuhvata upravljanje zadacima, praćenje i kontrolu proizvodnje, praćenje problema tokom proizvodnje, održavanje opreme i sistem izveštavanja.

Opis

Proizvodni procesi mogu biti prilično složeni i komplikovani za nadgledanje. Primarna funkcija ovog modula softvera je da pojednostavi i razloži proizvodne procese. Ovaj modul CMMS Bee softvera omogućava centralizaciju svih podataka o proizvodnji, kontrolu nad proizvodnim serijama, nudi informacije o količinama sirovina, proizvodima za otpremu, informacije o dokumentima i drugim aktivnostima koje oduzimaju vredno vreme. CMMS Bee softver omogućava kontinuiranu kontrolu nad procesom proizvodnje, kao i tipičnim problemima, i nudi kratke izveštaje i analizu informacija neophodnih za određivanje troškova proizvodnje. Aplikacija smanjuje količinu papirologije i poboljšava konzistentnost procesa.

Ključne karakteristike
 • Organizovanje koraka u proizvodnji, kao i aktivnosti unutar definisanih koraka
 • Inventar materijala
 • Inventar uređaja
 • Preventivno održavanje opreme i uređaja
 • Organizovanje dokumentacije
 • Analiza troškova i vremena proizvodnje
Prednosti CMMS Bee za upravljanje proizvodnjom
 • Centralizacija svih podataka o proizvodnji
 • Kontrola procesa i problema proizvodnje
 • Inventar materijala
 • Preventivno održavanje opreme i uređaja
 • Smanjivanje papirologije
 • Sistem izveštavanja za procese proizvodnje, prilagođen vašim potrebama

Održavanje (servisiranje) uređaja

Generalni opis

Modul održavanja omogućava da se vodi računa o planiranom održavanju uređaja, organizaciji i delegiranju radnih naloga za servisiranje, pomaže u praćenju opreme, planira preventivno održavanje i nudi sistem izveštavanja o troškovima održavanja.Maintenance mode takes care of scheduled maintenance, organization and delegation of work orders, helps track equipment/facilities, plan preventive maintenance and offers a report system for maintenance costs.

Opis

Svaki ozbiljan posao zahteva naporan rad mašina, ljudi ili oba. Ovaj modul CMMS Bee softvera ima za cilj da olakša organizaciju zaposlenih, aktivnosti servisiranja i održavanje uređaja i različite opreme. CMMS Bee softver se može koristiti za upravljanje i kontrolu inventara i rezervnih delova, radnih naloga i zadataka servisera itd. Kalendarski prikaz zahteva i aktivnosti prikazuje radne rasporede zaposlenih i statuse zadataka u njihovim nadležnostima. Najveće prednosti su efikasnija organizacija rada, brže planiranje i delegiranje zadataka, kontrola aktivnosti, omogućavanje organizacije dokumentacije vezane za opremu i lako distribuiranje izveštaja o održavanju. Ovim putem, softver ne samo da ubrzava i olakšava poslovni process, već i pomaže da se produži životni vek opreme i uređaja.

Ključne karakteristike
 • Upravljanje i kontrola radnih naloga, kao i aktivnosti vezanih za njih
 • Praćenje opreme i uređaja
 • Raspored aktivnosti servisera
 • Kalendarski prikaz servisnih aktivnosti
 • Pregled lokacije uređaja
 • Preventivno i prediktivno održavanje
 • Organizovanje dokumentacije
 • Sistem izveštavanja o održavanju
Prednosti CMMS Bee za održavanje
 • Upravljanje radnim nalozima
 • Efikasna distribucija zadatka
 • Centralizacija svih podataka o uređajima i servisiranju
 • Kalendarski prikaz rasporeda
 • Jednostavna i direktna komunikacija između zainteresovanih strana
 • Smanjivanje papirologije
 • Sistem izveštavanja o održavanju, prilagođen vašim potrebama