CMMS Bee Versions

Version 1.3.3.5322 (11.11.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  A-185: Omogućen odabir sačuvanih filtera na pretrazi zahteva.
 • Evidentiranje aktivnosti
  A-185: Omogućen odabir sačuvanih filtera na pretrazi aktivnosti.
  A-185: Prilikom odabira uređaja se nisu prikazivali ranije svi uređaji koji imaju model. Sada je to ispravljeno.
 • Evidentiranje stranke
  A-185: Omogućen odabir sačuvanih filtera na pretrazi stranaka kao i njihovo postavljanje na kontrolnu tablu.
 • Evidentiranje ugovora
  A-185: Omogućen odabir sačuvanih filtera na pretrazi ugovora kao i njihovo postavljanje na kontrolnu tablu.
 • Evidentiranje uređaja
  A-185: Omogućen odabir sačuvanih filtera na pretrazi uređaja kao i njihovo postavljanje na kontrolnu tablu.
  A-185: Na pretragama se ne prikazuju nepotpuni uređaji.
 • Administracija
  A-185: Omogućen odabir sačuvanih filtera na pretrazi korisnika kao i njihovo postavljanje na kontrolnu tablu.
  A-715: Omogućeno je definisanje prava pristupa za pregled, unos i izmene podataka o korisnicima.
  A-717: Reset lozinke.
 • Ostalo
  A-621: [bugfix] Osvežavanje brojača na dashboard na mobilnoj aplikaciji.
  A-185: Omogućeno brisanje odabira domena i tipova zahteva i aktivnosti na pretragama.
  A-637: Od sada je moguće definisanje filtera na nivou uloge. Svi filteri koji se ne dobijaju iz uloge se mogu obrisati klikom na kanticu na kontrolnoj tabli.
  A-639: Od sada je moguće ograničiti veličinu dokumenta koji se dodaje u komentar na prepisci, ograničiti dozovljene tipove dokumenata u komentaru, kao i maksimalan broj dokumenata po zahtevu, aktivnosti i komentaru.
Version 1.3.2.4998 (17.10.2018)
 • Evidentiranje aktivnosti
  A-686: Optimizacije u radu sa kalendarom.
 • Administracija
  A-700: Ispravljen bug gde se prilikom unosa novog korisnika obrišu uneti podaci nakon kratkog vremena od otvaranja stranice.
 • Ostalo
  A-697: Sređen problem sa povremenim neprikazivanjem svih podataka prilikom otvaranja novog prozora.
 • ENEL PS
  A-712: Omogućeno praćenje performansi sistema putem web portala.
 • EPS REK
  A-708: Uklonjeno je brisanje priloga.
  A-710: Uklonjena su polja ID i tekući račun kod kupaca.
Version 1.3.1.4742 (29.09.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  A-649: U osnovnim podacima zahteva, od sada je moguće videti vreme poslednje izmene i osobu koja je izvršila poslednju izmenu prelazom miša preko polja broj zahteva.
 • Evidentiranje aktivnosti
  A-649: U osnovnim podacima aktivnosti, od sada je moguće videti vreme poslednje izmene i osobu koja je izvršila poslednju izmenu prelazom miša preko polja broj aktivnosti.
  A-432: Odabrano dugme na kalendaru aktivnosti se više ne prikazuje preko liste TODO aktivnosti.
 • Evidentiranje ugovora
  A-605: Otklonjena greška u prikazu novih stavki ugovora prilikom dodavanja.
 • Ostalo
  A-621: Na pretragama se prikazuje ikonica za učitavanje dok se ne prikažu podaci u rezultatima.
  A-630: Otklonjene greške gde se pri dolasku na stranu nekada nisu prikazivali svi podaci koji treba da se vide.
  A-630: Korisnik koji pripada stranci koja nije vlasnik baze sada može da vidi sve ostale korisnike. Sklonjeno ograničenje da može da vidi samo korisnike koji pripadaju toj stranci.
 • ENEL PS
  A-565: Status više nije obavezno polje kod izmene i kreiranja uređaja. Ispravljena greška kod izbora uređaja koji se vezuje za aktivnost.
Version 1.3.0.4555 (15.09.2018)
 • Evidentiranje aktivnosti
  A-614: Ispravljen bug gde se prilikom ažuriranja tima koji je ujedno izvršilac neke aktivnosti nije ažurirala i aktivnost, pa su izvršioci aktivnosti ostajali članovi starog tima.
 • ENEL PS
  A-420: Pri kreiranju novog zahteva koji je tipa Montaža i održavanje ili Vođenje projekta, od sada je obavezno uneti ugovor ili šifru projekta. Takođe je pri kreiranju nove aktivnosti obavezno uneti tip aktivnosti ukoliko je domen  zahteva za koji kreiramo aktivnost domena Servis.
  A-565: Status više nije obavetno polje kod izmene i kreiranja uređaja.
Version 1.2.9 (09.09.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  A-194: Dodat link ka brzi skok na povezani zahtev.
  A-402: Osvežava se ispravno prikaz broja aktivnosti prilikom dodavanja aktivnosti na zahtevu.
 • Evidentiranje aktivnosti
  A-194: Dodat link ka brzi skok na povezanu aktivnost.
  A-194: Prikaz tipa aktivnosti sklonjen kod onih aktivnosti za koje nije moguće odabrati tip.
 • Ostalo
  A-466: Omogućeno da se upotrebom CTRL+klik u celoj aplikaciji otvaraju stranice u novom tabu. Kao i do sad, običan klik preusmerava na stranice u istom tabu, dok klik na ikonicu oka otvara detalje u dijalogu.
  A-402: Ubrzanje aplikacije prilikom prikaza listi i učitavanja stranica.
 • Entjuba FAK
  A-615: Na karticu zahteva dodati su podaci: ‘ID fakture’, ‘Broj fakture’, ‘Vrednost nabavke sa PDV-om’, ‘Naziv projekta’, kako bi korisnicima bilo lakše da identifikuju zahtev.
  A-617: Dodato formatiranje polja ‘Vrednost nabavke sa PDV-om’ na kartici aktivnosti.
 • Enel PS
  A-625: Optimizacijie kalendara aktivnosti. Optimizacije servera u cilju ubrzanja performansi.
Version 1.2.8* (04.09.2018)
 • Entjuba FAK
  A-609: Aktivnosti su uvezane na osnovu redosleda verifikacije.Pri kreiranju zahteva status prve aktivnost se postavi u status ‘Otvorena’. Prilikom verifikacije neke aktivnosti sledeća u lancu se automatski prebaci u status ‘Otvorena’.
Version 1.2.8 (30.08.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  A-583: Za korisnike koji pripadaju stranci koja nije vlasnik baze pretraga vraća samo zahteve koji su vezani za tu stranku. Korisnici koji pripadaju stranci koja jeste vlasnik baze i dalje mogu da pretražuju sve zahteve u sistemu
 • Evidentiranje stranke
  A-583: Za korisnike koji pripadaju stranci koja nije vlasnik baze pretraga vraća samo tu stranku. Korisnici koji pripadaju stranci koja jeste vlasnik baze i dalje mogu da pretražuju sve stranke u sistemu.
 • Evidentiranje ugovora
  A-583: Za korisnike koji pripadaju stranci koja nije vlasnik baze pretraga vraća samo tu stranku. Korisnici koji pripadaju stranci koja jeste vlasnik baze i dalje mogu da pretražuju sve stranke u sistemu.
 • Evidentiranje uređaja
  A-583: Za korisnike koji pripadaju stranci koja nije vlasnik baze pretraga vraća samo uređaje koji su vezani za tu stranku. Korisnici koji pripadaju stranci koja jeste vlasnik baze i dalje mogu da pretražuju sve uređaje u sistemu.
 • Administracija
  A-588: Definisana su prava pristupa na nivou domena. Za svaku rolu se preko odgovarajućih data permisija definiše kom domenu ima pravo pristupa.
 • Ostalo
  A-598: Obezbeđeno da se ne dešava više da na strani neki podaci povremeno nedostaju.
 • Enel PS
  A-563: Pri eksportu aktivnosti i zahteva, polje za internu odgovornost sad pokazuje samo članove. Takođe, datum se prikazuje u formatu DD/MM/YYYY i sad se kolona  može sortirati po datumu.
Version 1.2.7 (18.08.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  A-559: Ubrzanje na brzoj pretrazi ugovora u koraku gde se on bira.
  A-559: Dodat prikaz stranke na karticama zahteva.
 • Evidentiranje aktivnosti
  A-516: Unapređeno dodavanje uređaja na aktivnosti (skraćen proces dodavanja uređaja i omogućen izbor više uređaja prilikom pretrage postojećih uređaja multiselect)
 • Evidentiranje stranke
  A-352: Dodavanje kontakta na lokaciji moguće tek kada se odabere lokacija
 • Evidentiranje ugovora
  A-559: Ukoliko postoji definisan tip ugovora na nivou celog sistema onda se prikazuje polje za pretragu ugovora po tipu.
 • Ostalo
  A-429: U dijalogu na kalendaru u aktivnostima, od sada se planirani resursi automatski čuvaju pritiskom na taster ENTER.
 • Entjuba POS
  A-224: Uveden je novi korak u detaljima ugovora – veze. U ovom koraku se ugovori mogu povezivati jedni sa drugima.
  A-559: Integracija sa NAVIGATOR sistemom.
Version 1.2.6 (04.08.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  A-475: Dodata mogućnost unosa lokacije na nivou zahteva
  A-516: Unapređeno dodavanje uređaja na zahteve (skraćen proces dodavanja uređaja i omogućen izbor više uređaja prilikom pretrage postojećih uređaja multiselect)
 • Evidentiranje zahteva
  A-516: Unapređeno dodavanje uređaja na aktivnosti (skraćen proces dodavanja uređaja i omogućen izbor više uređaja prilikom pretrage postojećih uređaja multiselect)
 • Evidentiranje ugovora
  A-516: Unapređeno dodavanje uređaja na stavke ugovora (skraćen proces dodavanja uređaja i omogućen izbor više uređaja prilikom pretrage postojećih uređaja multiselect)
 • Ostalo
  A-452: Unapređenje sistema za notifikacije upotrebom email-a.
  A-68: Bold prikaz ključnih reči za email notifikacije
 • Enel PS
  A-475: Pri kreiranju nove aktivnosti ukoliko postoji lokacija na zahtevu ista se prepisuje u lokaciju aktivnosti
Version 1.2.5 (21.07.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  A-453: Blokiranje višestrukog snimanja zahteva
  A-401: Dodavanje dugmeta za brzo štampanje na kartici zahteva
  A-538: Ispravljen bug na prikazivanju priloga u ovkiru zahteva
  A-57: Checkbox za opcioni prikaz aktivnosti u finalnom statusu / inicijalno se prikazuju samo nerealizovane aktivnosti
 • Evidentiranje aktivnosti
  A-453: Blokiranje višestrukog snimanja aktivnosti
  A-401: Dodavanje dugmeta za brzo štampanje na kartici aktivnosti
  A-367: Dodavanje polja Broj zahteva aktivnosti na pretrazi aktvinosti
  A-538: Ispravljen bug na prikazivanju priloga u ovkiru aktivnosti
  A-554: Ispravljen bug gde se prilikom osvežavanja stranice za pretragu aktivnosti u padajućoj listi polja za unos izvršioca pojavljivao samo ulogovani korisnik, a ne svi aktivni korisnici
 • Ostalo
  A-350: Omogućeno brisanje vlastitih poruka i priloga. Uloge (role) sa odgovarajućim permisijama mogu da brišu sve poruke i priloge.
  A-362: Svaka pretraga reaguje na ENTER ukoliko se kursor nalazi na čisto tekst ili datum polju. Takođe je omogućeno da se reaguje na ENTER i na ostalim čisto tekst ili datum poljima u jednom redu koji se nalaze u formi sa dugmetom Sačuvaj.
 • Enel PS
  A-470: Pri kreairanju nove aktivnosti polja opis i prioritet se sada automatski prepisuju iz zahteva (definisano kroz konfiguraciju za flavor)
  A-526: Pri kreiranju nove aktivnosti interna odgovornost se sada automatski prepisuju iz zahteva (definisano kroz konfiguraciju za flavor)
  A-545: Ispravljeno generisanje linka unutar e-mail-a koji se šalje kao notifikacija korisnicima
 • Enel PS
  Android aplikacija CMMS Bee za Enel PS korisnike
Version 1.2.4 (29.06.2018)
 • Evidentiranje aktivnosti
  A-504: Ispravljena greška pri validaciji datuma na osnovnim podacima o aktivnosti
  A-523: Ispravljena greška za izbor tipa aktivnosti prilikom kreiranja iste (inicijalno,  izbor tipa aktivnosti pri kreiranju nove aktivnosti bio je onemogućen)
 • Ostalo
  A-536: Dodavanje polja SYNC ID na filtere pretraga (pretraga aktivnosti, pretraga stranaka, pretraga ugovora, pretraga uređaja, pretraga korisnika)
  A-418: Polje koje prikazuje informaciju o SYNC ID se sada prikazuje kao zasebno polje. Akcije “Pošalji” i “Dohvati” koje su prethodno prikazivane tekstualno, sada su prikazane strelicama. Strelica na gore predstavlja akciju “Pošalji”, dok strelica na dole označava akciju “Dohvati”. Prelaskom miša preko ikonice prikazuje se dodatna informacija o funkcionalnosti ikonice.
  A-209: Export izveštaja u pdf, xls i xslx format
  A-285: Omogućeno dodavanje korisnika kroz mobile view u prepisci
Version 1.2.3 (21.06.2018)
 • Evidentiranje aktivnosti
  A-392: Otklonjena greška prilikom evidentiranja radnih listi na aktivnosti
 • Entjuba
  A-436: Osposobljena integracija sa Navigator-om
Version 1.2.2 (20.06.2018)
 • Evidentiranje aktivnosti
  A-522: Otklonjena greška u prikazu statusa aktivnosti
 • Ostalo
  A-392: Optimizacije u radu servera u cilju povećane dostupnosti sistema. Smanjeno opterećenje centralnih servera

  A-392: Novi sistem za prikaz notifikacija

Version 1.2.1 (19.06.2018)
 • Evidentiranje aktivnosti
  A-356: Mesečni prikaz kalendara prilagođen da može da se vidi preko cele strane u slučajevima kada ima puno aktivnosti u jednom danu.
  A-511: Otklonjena greška prilikom prikazivanja statusa aktivnosti kada se kreira nova aktivnost.
 • Ostalo
  A-519: Ispravljena greška prilikom logovanja sa udaljenih lokacija.
  A-392: Poboljšanja performansi sistema.
Version 1.2.0 (14.06.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  A-392: Ubrzanja prilikom izmena na zahtevu.
 • Evidentiranje aktivnosti
  A-392: Ubrzanja prilikom izmena na kalendaru aktivnosti kao i prilikom bilo kakve promene aktivnosti.
  A-497: Otklonjen uzrok problema nedostupnosti kalendara indirektno ubrzanjem serverskog dela aplikacije.
 • Ostalo
  A-392: Ubrzanja serverskog dela aplikacije.
Version 1.1.8 (11.06.2018)
 • Evidentiranje aktivnosti
  A-503: Ispravljen nepotpuni početni prikaz aktivnosti na kalendaru.
 • Ostalo
  A-392: Ubrzanja početne strane mobilne aplikacije.
Version 1.1.7 (07.06.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  A-415: Dodat parametar za pretragu zahteva po opisu
 • Evidentiranje aktivnosti
  A-415: Dodat parametar za pretragu zahteva po opisu
  A-473: Omogućeno brzo dodeljivanje planiranog datuma početka aktivnosti na kalendaru za one aktivnosti koje nemaju uneti planirani datum početka. Na ovaj način se aktivnost prebacuje u TODO tog datuma za kada je planiran početak.
  A-499: Dodata zaštita na kalendaru da ne mogu da se ponište promene dok se ne sačuvaju ili ne odustane od njih.
  A-499: Dodata zaštita na kalendaru da se ne osvežava prikaz na kalendaru dok traje planiranje aktivnosti.
 • Ostalo
  A-415: Omogućeno korišćenje zvezdice (*) u pretragama kako na početku, tako i u sredini teksta. Zvezdica menja grupu bilo kojih karaktera u pretragama.
 • ENEL PS
  A-209: Omogućeno štampanje operativnih izveštaja za planiranje, realizaciju i total

  • Operativni izveštaj – Planiranje
   • Ulazni parametri su datum od, datum od i tip zahteva
   • Prikazuje sve aktivnosti (case-ove) koje su planirane a nisu realizovani za zadati vremenski period i izbrani tip zahteva. Nalozi koji nemaju definisan planiran početak nisu obuhvaćeni ovim izveštajem.
  • Operativni izveštaj – Realizacija
   • Ulazni parametri su datum od, datum od i tip zahteva
   • Prikazuje sve realizovane aktivnosti (case) u navedenom vremenskom periodu. Vreme završetka aktivnosti i dogovoreni skup finalnih statusa određuju koje aktivnosti smatramo realizovanim. Navedeni analitički izveštaj prikazuje i sve aktivnosti koje nisu planirane ili su planirane van izabranog vremenskog perioda a završene su u navedenom periodu.
  • Operativni izveštaj – Total
   • Ulazni parametri su datum od, datum od i tip zahteva
   • Prikazuje broj planiranih a nerealizovanih izveštaja, broj planiranih i realizovanih izveštaja, ukupan broj planiranih, zatim broj realizovanih a neplaniranih aktivnosti (case), broj realizovanih a planiranih i ukupan broj realizovanih za ulazne parametre.
   • Napomena: U broj neplaniranih a realizovanih aktivnosti (case) ulaze i aktivnosti koje su planirane ali koje imaju unetu labelu NEPLANIRANO
  • Operativni izveštaj – Lista svih aktivnosti po tipu zahteva
   • Ulazni parametar je tip zahteva
   • Prikazuje sve aktivnosti (case-ove) određenog tipa. Kontrolni izveštaj.
Version 1.1.6 (04.06.2018)
 • Evidentiranje aktivnosti
  A-476: Dodato polje za brzu pretragu na kalendaru
Version 1.1.5 (29.05.2018)
 • Evidentiranje aktivnosti
  A-410: Značajna ubrzanja u radu sa kalendarom.
 • Ostalo
  A-285: Ispravljena je greška gde nije bilo moguće dodati korisnike koji će biti obavešteni o prepisci, kada se aplikacija koristi na mobilnom uređaju.
 • Enel PS
  A-400: Pri kreiranju zahteva, ukoliko nije već uneta, interna odgovornost se prepisuje podrazumevano iz stranke, a ne iz ugovora.
Version 1.1.4 (26.05.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  A-343: Zamenjeno je dugme za razvezivanje uređaja sa ugovorom (kanta) na kartici uređaja u oblasti uređaji na prozoru za izmenu zahteva sa ikonicom u obliku punog kruga. Takođe, kartice uređaja koji nemaju model imaju sivu marginu, a kartice uređaja koji imaju model imaju crvenu marginu.a
  A-457: Ako aktivni korisnik ne pripada stranci koja je vlasnik baze automatski se populiše njegova stranka prilikom kreiranja zahteva.
 • Evidentiranje aktivnosti
  A-430: Pretraga aktivnosti po timu funkcioniše tako da se vraćaju sve aktivnosti u okviru kojih učestvuje bar jedan član tima.
 • Administracija
  A-343: Dodata je margina na svaku karticu korisnika sa indikatorom da li je aktivan korisnik (tamno siva margina) ili neaktivan (svetlo siva margina).
  A-425: Osposobljen mehanizam za dodavanje privilegija za mogućnost izmene polja na stranicama.
 • Ostalo
  A-272: Omogućena brza pretraga za stranku, ugovore i uređaje akcijom na ENTER.
  A-343: Izmenjene su kartice na svim stranicama pretrage za lepši i bolji prikaz.
  A-412: Komponenta za unos timova prilagođena je korišćenju na mobilnim uređajima.
  A-422: Dodat je indikator intance CMMS BEE aplikacije pored dugmeta za glavni meni u gornjem levom uglu prozora.
  A-447: Opisna polja prikazuju kompletan sadržaj u slučaju kada postoji više od jedne linije teksta u njima.
 • Enel PS
  A-428: Sinhronizacija lokacija dorađena da radi i za podrazumevane lokacije koje potiču iz NAV.Customer objekta.
  A-446: Statusi vezani za aktivnost prošireni su sa novim statusom OTKAZAN.
Version 1.1.3 (19.05.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  A-424: Omogućena pretraga zahteva po postojanju roka.
 • Evidentiranje aktivnosti
  A-424: Omogućena pretraga aktivnosti po postojanju roka.
  A-397: Ispravljeno je da se kalendar osvežava kako treba, tj. da nema praznih aktivnosti na kalendaru.
  A-397: Visina kalendara povećana, skroler izbačen. Vreme koje se prikazuje na kalendaru, kao i radno vreme je podesivo.
  A-397: Pozadina TODO stavki na kalendaru je bele boje. Kod ostalih je to boja statusa.
  A-397: Onemoguéno dodeljivanje izvršioca na kalendaru dok se ne sačuvaju sve izmene vezane za planiranje vremena
  A-397: Dodal indikator učitavanja na kalendaru.
  A-419: Na nedeljnom kalendaru se prikazuje datum pored dana.
 • Ostalo
  A-391: Ispravljena greška na kontrolnoj tabli gde nije bilo moguće preći na sledeću stranu aktivnosti i zahteva.
  A-348: U naslovu zahteva, aktivnosti, stranke, uređaja i korisnika dodat je prikaz jedinstvene informacije kojom je opisan korisnik i koja je stalno vidljiva.
  A-426: Na kontrolnoj tabli dodat link koji otvara sačuvane filtere na stranici za pretragu.
  A-110: Označavanje stavke menija u skladu sa trenutno aktivnom stranom.
 • Enel PS
  A-280: Dodate su nove opcije za autocomplete šifara projekta koje će se pojavljivati za svaku stranku.
Version 1.1.2 (16.05.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  A-387: Ispravka greške pri odabiru organizacione jedinice na pretrazi zahteva.
  A-394: Unapredjenje reversnog i servisnog naloga – zatamnjenje / osvetljenje.
 • Evidentiranje aktivnosti
  A-387: Dodata pretraga aktivnosti po organizacionoj jedinici i internoj odgovornosti.
  A-404: Omogućeno brzo kopiranje aktivnosti, klikom na odgovarajuće dugme na kartici aktivnosti, odnosno klikom na odgovarajuće dugme u zaglavlju detaljnog prikaza aktivnosti. Aktivnost kopira sva polja iz roditeljske aktivnosti, osim planiranog početka, planiranog kraja, početka i kraja. Takođe kopirane aktivnosti su u statusu “Aktivnost kreirana”.
  A-409: Blokirano pomeranje aktivnosti na kalendaru koje imaju uneto realno vreme početka/završetka.
  A-409: Ispravka greške do koje je dolazilo pri vraćanju aktivnosti u TODO na kalendaru.
 • Evidentiranje uređaja
  A-389: Unos kategorije i proizvođača prilikom unosa modela uređaja je obavezan. Obavezna polja su obeležena zvezdicom.
 • Enel PS
  A-383: Osposobljena integracija usluga na stavkama ugovora.
Version 1.1.1 (14.05.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  A-382: Ispravka u prikazu svežih podataka nakon promene statusa.
  A-386: Šifra projekta jasnije prikazana na koraku za unos podataka o stranci.
 • Evidentiranje aktivnosti
  A-382: Ispravka u prikazu svežih podataka nakon promene statusa.
 • Evidentiranje ugovora
  A-386: Šifra projekta jasnije prikazana na koraku za unos osnovnih podataka o ugovoru.
 • Ostalo
  A-381: Ispravka greške pri odabiru kategorije i proizvođača uređaja na pretragama.
  A-382: Ispravke u pravovremenom prikazu poruka koje stižu prilikom slanja podataka u sistem sa kojim se aplikacija integriše
  .
 • Enel PS
  A-385: Ispravljen prikaz broja servisnog naloga na štampi radnog naloga.
  A-388, A-390: Onemogućeno dodavanje stranke kao fizičkog lica.
Version 1.1.0 (12.05.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  Uređen subject za email obaveštenja.
  – Unošenje komentara prilikom promene statusa zahteva više nije obavezno.
  – Ukoliko se prilikom otvaranja zahteva ne unese vreme poćetka, ono će biti automatski popunjeno.
  – Ukoliko se prilikom prevođenja zahteva u neki od konačnih statusa ne unese vreme završetka, ono će biti automatski popunjeno.
 • Evidentiranje aktivnosti
  Uređen subject za email obaveštenja.
  – Dodata je kolona broj aktivnosti kod preuzimanja aktivnosti na stranici pretraga aktivnosti.
  – Unošenje komentara prilikom promene statusa aktivnosti više nije obavezno.
  – Ukoliko se prilikom otvaranja aktivnosti ne unese datum poćetka, on će biti automatski popunjen.
  – Ukoliko se prilikom prevođenja aktivnosti u neki od konačnih statusa ne unese datum završetka, on će biti automatski popunjen.
  – Ispravljene greške koje su se javljale prilikom prelaska sa strane na stranu na pretrazi aktivnosti.
  – Ispravka za delimičan prikaz podataka prilikom otvaranja aktivnosti putem linka.
 • Evidentiranje stranaka
  Omogućen pregled istorije stranaka.
 • Ostalo
  – Ubrzanja u radu aplikacije.
 • Enel PS
  Prva produkciona verzija za domen SERVIS.
Version 1.0.6 (09.05.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  Na kalendaru se prikazuju statusi aktivnosti.
  – Na kalendaru se prikazuju realna vremena izvršenja ili planirano vreme zavisno koje je postavljeno. Prvenstvo ima realno vreme izvršenja.
  – Ispravka da se na kalendaru prikazuju timovi na aktivnosti u slučaju kada je izvršilac tim.
  – Prilikom slanja obaveštenja naslov email-a sadrži samo naziv aktivnosti ili zahteva tako da je moguće grupisanje u Outlook obaveštenja sa iste aktivnosti, odnosno zahteva.
 • Evidentiranje stranaka
  Dodata pretraga stranaka po organizacionoj jedinici i internoj odgovornosti.
 • Ostalo
  Autocomplete polja su podešena da se prikaže deo rezultata čim se klikne na polje bez potrebe da se kuca tekst kao ranije.
  – Otvaranje kartica u novom tabu sada radi klikom na ikonicu (oko) koja se nalazi na desnoj strani svih kartica u aplikaciji.
 • Enel PS
  Isključena sinhronizacija sa NAV za stavke ugovora.
Version 1.0.5 (03.05.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  – Omogućena pretraga po više tipova aktivnosti.
  – Unapređenja na kalendaru: ubrzanje, jasniji prikaz, automatsko osvežavanje, tooltip…
 • Evidentiranje ugovora
  Tabela za brzu pretragu ugovora proširena opisom i pretragom po istom.
 • Administracija
  Prilikom promene prava pristupa, sesije korisnika se automatski osvežavaju. Korisnik više ne mora da osvežava pretraživač, niti da se ponovo uloguje kako bi dobio ažurna prava pristupa.
 • Ostalo
  Na rezultatima pretraga omogućen izbor do 100 rezultata.
  – Poboljšane performanse na svim stranicama za pretragu.
Version 1.0.4 (25.04.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  Pretraga aktivnosti po domenu, tipu zahteva i tipu aktivnosti.
  Opcije za štampu i preuzimanje zahteva i aktivnosti ne prikazuju se na verziji aplikacije za mobilne uređaje.
  – Naslov aktivnosti/zahteva dodat u subject email-a obaveštenja.
  – Prilikom slanja komentara na prepisci, u pristiglom email-u se vidi u polju To ko je sve obavešten.
  – Dodata mogućnost unosa vlasnika tipa aktivnosti, kao i grupnog email-a. Vlasnik tipa aktivnosti dobija obaveštenje prilikom kreiranja nove aktivnosti.
 • Ostalo
  Vizuelni status konekcije sa serverom dostupan kroz toolbar aplikacije.
 • Enel PS
  Pull sinhronizacija ubrzana.
Version 1.0.3 (22.04.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  Otklonjena greška  gde se na detaljima zahteva nije ispravno prikazivao podatak o vlasniku i prioritetu.
  Omogućena pretraga zahteva po tipovima zahteva koji pripadaju određenom domenu.
  – U slučaju da na aktivnosti ima više izvršilaca, sada se ispravno prikazuju svi na karticama aktivnosti, kako u listama tako i na kalendaru.
  – Email obaveštenja sadrže u subject-u informaciju o broju zahteva i aktivnosti.
 • Administracija
  Dodato je dugme za preuzimanje korisnika na stranici administracija korisnika.
 • Ostalo
  Sređen pogrešan prikaz stranice u nekim situacijama kada se prvi put dolazilo na stranu.
 • Enel PS
  Operativni izveštaj za planiranje servisnih naloga (analitički izveštaj).
  – Operativni izveštaj za realizaciju servisnih naloga (analitički izveštaj).
  – Operativni izveštaj za prikaz broja servisnih naloga po kategorijama (sumarni izveštaj).
  – Ispravka pretrage aktivnosti po timovima.
Version 1.0.2 (19.04.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  Omogućena brza izmena statusa zahteva i aktivnosti.
  Otvaranje zahteva ili aktivnosti u novom tabu više se ne radi klikom srednjeg dugmeta miša na karticu, već klikom na ikonicu (oko) koja se nalazi na desnoj strani kartice.
 • Evidentiranje stranaka
  Omogućen brz unos novog kontakta stranke u okviru komponente za izbor stranke.
 • Administracija
  Omogućena pretraga korisnika po parametrima: kontakt osoba stranke, primarni kontakt.
  – Omogućena pretraga korisnika/kontakata po stranci kojoj pripadaju.
 • Ostalo
  Sređena greška prilikom pokušaja preuzimanja priloga.
  Ubrzanje u prikazu podataka o internoj odgovornosti.
  – Ispravan prikaz prevoda na login stranici.
 • Enel PS
  Izveštaj o planiranju: početna verzija.
Version 1.0.1 (17.04.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  Kalendar se prikazuje inicijalno u opsegu od 6am do 6pm.
 • Evidentiranje stranaka
  Otklonjena greška koja je sprečavala prikaz i pretragu po SYNC ID stranke.
 • Ostalo
  Pretrage po tekstu podrazumevano traže tekst na početku. Za proširenu pretragu po tekstu u sredini potrebno je uneti * na početku teksta pretrage.
  Ubrzanje rada na mobilnim uređajima.
  – Angular 5
 • EnelPS
  Integracija – prikaz razloga u slučaju problema sinhronizacije prilikom kreiranja aktivnosti.
Version 1.0.0 (03.04.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  Omogućena pretraga zahteva po internoj odgovornosti (organizaciona celina, odgovorne osobe).
 • Evidentiranje stranaka
  Omogućen izbor na stranci da li je lokacija podrazumevana.
  – Fleksibilan prikaz kartice za stranke na ekranima manjih dimenzija.

  Dodato polje za status stranke.
 • Evidentiranje ugovora
  Fleksibilan prikaz kartice za ugovore na ekranima manjih dimenzija.
  – Ispravljena greška gde se nije prepisivala interna odgovornost iz stranke.

  Dodata mogućnost sistemskog ograničenja broja uređaja koji može biti vezan za stavku ugovora.
 • Evidentiranje uređaja
  Pojednostavljeno pridruživanje novih uređaja aktivnostima i zahtevima. Klikom na dugme ‘Sačuvaj’ uređaj se automatski pridruži.
  – Onemogućeno pridruživanje uređaja aktivnosti ako nije unesena lokacija aktivnosti.

  Usklađen izgled forme za pretragu uređaja za pridruživanje aktivnostima i zahtevima sa formom za pretragu uređaja, dodata pretraga po internom ID-ju, izmenjen redosled polja, lokacija se unosi pomoću autocomplete komponente.
 • Administracija
  – Omogućeno resetovanje lozinke korisnika na podrazumevanu.
 • Ostalo
  Vizuelni redizajn komponenti (linija u tematskoj boji sa leve strane).
  – Vizuelni redizajn tabele u komponenti za izbor stranke/ugovora/uređaja/lokacija.

  – U slučaju greške prilikom integracije podataka prikazuje se dijalog sa porukom greške i traži se akcija korisnika.
  – Dodat dijalog za brzu promenu tima u aktivnosti koji se poziva sa kalendara klikom na aktivnost. Kroz dijalog je takođe moguće otvoriti aktivnost u drugom tabu.
  – Kompletna sinhronizacija podataka sa integrisanim sistemom se obavlja sekvencijalno što za posledicu ima mogućnost neometanog rada u aplikaciji dok traje sinhronizacija podataka.
  Obezbeđen mehanizam za obaveštavanje korisnika unutar aplikacije. Trenutno se korisnici obaveštavaju isključivo o greškama nastalim putem sinhronizacije.
 • EnelPS
  Izveštaji – nova verzija štampe servisnih naloga
  Omogućen push entiteta (aktivnosti, stranke, ugovori, uređaji, lokacije, korisnici) koji se razmenjuju sa Navision-om.
  Integracija – sinhronišu se podaci o internoj odgovornosti u oba smera (Saleseperson u NAV odgovara ulozi AM u BEE).
Version 0.3.8 (22.03.2018)
 • Ostalo
  – Ubrzan rad u aplikaciji.
  – U slučaju greške prilikom dovlačenja podataka putem integracije, prikazuje se poruka.

  – Omogućeno pokretanje push sinhronizacije na zahtev za pojedinačne entitete.
 • EnelPS
  Integracija stranaka se više ne obavlja preko Contacts već direktno sa Customer tabelom NAV-a.
  – Dodavanje nove stranke tipa pravno lice kreira Customer red u NAV..
  – Omogućena sinhronizacija podataka o ugovoru i stavkama ugovora nakon kreiranja novog ugovora u NAV.

  Šifre projekta su filtrirane tako da se ne prikazuju one koje počinju sa: CAS-
  – Na ugovorima dodat odabir šifri projekata iz padajućeg menija a podaci se prikazuju iz NAV šifarnika na osnovu stranke.
Version 0.3.6 (09.03.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  Dodato polje za unos naziva projekta na korak Stranka. Prilikom odabira ugovora, ovo polje se prepisuje iz ugovora.
  Omogućena pretraga aktivnosti po SYNC ID.
  Dodat prikaz kontakta na aktivnosti. Kontakt na zahtevu se popunjava sa podrazumevanim kontaktom stranke, a na aktivnosti se prepisuju svi kontakti sa odabrane lokacije stranke.
  Uvedena su nova custom polja na zahtevu koja mogu imati namenu po potrebi.
  Pri završavanju poslednje aktivnosti automatski se završava i zahtev. Ovo ponašanje se može uključiti/isključiti.
  – Omogućen unos interne odgovornosti na aktivnosti.
 • Evidentiranje stranaka
  Omogućena pretraga stranaka po SYNC ID.
  Dodata pretraga samo po fizičkim licima.
  Sređena greška pri pretragama stranaka po fizičkim i pravnim licima.
 • Evidentiranje ugovora
  Polje za naziv projekta premešteno na osnovne detalje ugovora.
 • Evidentiranje uređaja
  Brza pretraga lokacija na uređajima je dorađena da se izvršava po svim kolonama tabele lokacija.
 • Administracija
  Sređena greška pri izmeni profilnih podataka o ulogovanom korisniku.
  – Omogućena pretraga samo aktivnih korisnika.
  – Uvedena je podrška za više lokalizacija za isti jezik.
 • Ostalo
  Omogućena brza pretraga lokacija po SYNC ID kao i prikaz te kolone.
  Sređena greška u prikazu korisnika na prepisci.
 • EnelPS
  Prilikom popunjavanja polja za šifru projekta na zahtevu i na ugovoru, konsultuje se NAV šifarnik projekata.
  Štampa aktivnosti proširena prikazom polja za šifru projekta i izmenjen je prikaz kontakt podataka.
 • Entjuba – praćenje okvirnih sporazuma
  Postavljena inicijalna verzija na test.
 • Entjuba – praćenje faktura
  Postavljena inicijalna verzija na test.
Version 0.3.5 (21.02.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  – Dodata podrška za unos ugovornih odredbi na aktivnostima u odvojenom koraku. Moguće ih je uneti ručno, prepisati iz ugovora ili stavke koja odgovara uređaju iz aktivnosti.
  – Aktivnosti i zahtevi prošireni poljem komentar koje se popunjava pri promeni statusa.
  – Klik na aktivnost u kalendaru otvara aktivnost u novom dijalogu.
  – Čuvanje kalendarskih promena na planiranju aktivnosti prikazuje dodatne informacije u slučajevima prekida komunikacije sa serverom.
  – Poboljšanje srednjeg klika mišem. Prozori se otvaraju u dijalogu i bez akcije skrolovanja na strani na kojoj se kliknulo.
 • Ostale novine
  – Osposobljen mehanizam za dodavanje generičkih izveštaja.
  – U slučaju greške prilikom sinhronizacije podataka sa integrisanim sistemom prikazuje se detaljnije obaveštenje i nude se dodatne akcije.
  – Opseg i broj učitanih vrednosti na rezultatima pretrage se prikazuje ispravno.
  – Poboljšana brza pretraga uređaja da može da se radi po adresi, modelu, tipu i proizvođaču.
 • Ispravke
  – Prilikom pretrage lokacija u aktivnostima aplikacija više ne usporava i prikazuje ispravno lokacije.
  – Ispravka greške gde nije bilo moguće videti detalje istorije zahteva.
  – Ispravljena greška gde se nije osvežavala tabela prilikom dodavanja/brisanja vremenskog troška.
  – Omogućeno dodavanje uređaja na stranci.
 • EnelPS
  – Dodata štampa aktivnosti u formi radnog naloga.
  – Unapređenja prilikom sinhronizacije podataka na uređajima i aktivnostima.
  – Omogućeno dohvatanje svih podataka o ugovorima iz NAV-a (ugovor + stavke).
Version 0.3.4 (06.02.2018)
 • Evidentiranje zahteva
  – Prikaz dodatnih kolona prilikom eksporta zahteva i aktivnosti.
  – Kada ne postoji prilog prikazuje se informativna poruka u koraku za priloge.
  – Ispravljena greška gde se prilikom otvaranja dijaloga o promeni statusa aktivnosti nije popunjavao tim u dijalogu.
 • Evidentiranje uređaja
  – Dodat interni id na prikaz podataka o uređaju.
  – Omogućena brza pretraga uređaja po proizvođaču, kategoriji i modelu.
 • Evidentiranje ugovora
  – Unos ugovornih usluga je prebačen u korak servisiranja.
  – Dodata je napomena servisiranja u okviru ugovora i stavki ugovora.
  – Dodato polje za unos načina produžetka ugovora u okviru koraka fakturisanje na ugovoru.
 • Integracije (EnelPS)
  – Dorada sinhronizacije za aktivnosti i uređaje.
  – Ispravljene greške koje su se javljale prilikom sinhronizacije lokacija.
Version 0.3.3 (02.02.2018)
 • Unapređenja
  – Ubrzanje aplikacije pri prvom pokretanju.
  – Štampanje rezultata pretrage omogućeno samo za pretrage koje vraćaju manje od 100 rezultata. Export nema ograničenja.
  – Podrazumevano sortiranje ugovora po datumu opadajuće.
  – Ispravka greške u prikazu korisnika u prepisci.
Version 0.3.2 (30.01.2018)
 • Izveštavanje (NOVO)
  – Omogućeno povezivanje i štampa izveštaja.
  – Izveštaji mogu da se povežu sa bilo kojom komponentom u aplikaciji, kao i da se pokreću sa posebnih stranica.
  – Format svakog izveštaja može biti PDF, Excel ili Word, tj. prikazuje se po potrebi dijalog za izbor jednog ili više izveštaja koji su definisani na komponenti kao i njegove ekstenzije.
 • Integracije sa drugim sistemima (NOVO)
  – Zaokružen koncept integracije sa drugim sistemima na primeru MS Navision ERP.
  – Podaci o ID poljima iz stranog sistema se prikazuju na objektima koji su integrisani.
  – Prelaskom pokazivačem po stranom ključu, prikazuju se korisni podaci u vezi integracije tog objekta.
  – U slučaju postojanja greške, prikazuje se upozorenje, a prevlačenjem pokazivača preko njega, moguć je uvid u detaljnu poruku iz drugog sistema.
  – Na objektu stranke je dodata akcija kojom se pokreće dovlačenje najsvežijih podataka iz integrisanog sistema. Tom prilikom se dovlače i svi podobjekti vezani za stranku.
 • Ostale novine
  – Evidencija ugovora proširena poljima o servisnim aktivnostima, kao i o finansijskim stavkama ugovora.
 • Unapređenja
  – Ubrzanja prilikom prvog pristupa (dohvatanje podataka o kontaktima sa servera po potrebi).
  – Ispravka greške da se ne prikazuju duplo kontakt osobe stranke.
  – Ispravka greške koja je onemogućavala promene podataka o korisnicima.
Version 0.3.0 (15.01.2018)
 • Novo
  – Omogućeno dodeljivanje veština za rad na tipovima aktivnosti.
 • Unapređenja
  – Neisplanirane aktivnosti se na kalendaru označavaju sivom bojom.
  – Ispravljen bug pri osvežavanju stranice za editovanje modela uredjaja.
  – Omogućen unos opisnog teksta za adresu lokacije.
  – Vizuelna unapređenja.
Version 0.2.8 (22.12.2017)
 • Evidentiranje zahteva
  – Omogućeno sortiranje rezultata pretrage zahteva i aktivnosti.
  – Dodata pretraga po nazivu stranke i tipu uređaja.
 • Evidentiranje stranaka
  – Omogućeno sortiranje rezultata pretrage.
  – Sitna unapređenja na komponenti za pretragu stranaka i lokacija.
 • Evidentiranje ugovora
  – Omogućeno sortiranje rezultata pretrage.
  – Dodata pretraga po bitnim datumima, tipu uređaja, nazivu stranke, statusima i tipovima usluge.
  – Kada se unese model uređaja na stavci ugovora, automatski se popune proizvodjač i kategorija.
  – Kada se u stavku ugovora doda usluga, automatski se ta usluga dodaje i u ugovor ako već ne postoji.
  – Sitna unapređenja na komponenti za pretragu ugovora.
 • Evidentiranje uređaja
  – Omogućeno sortiranje rezultata pretrage.
  – Dodat prikaz zahteva vezanih za uređaj.
  – Omogućena štampa rezultata pretrage.
  – Dodata pretraga po nazivu stranke.
  – Sitna unapređenja na komponenti za pretragu uređaja.
 • Ostala unapređenja
  – Poboljšanje performansi aplikacije.
  – Omogućeno ispravno štampanje prikaza na kontrolnoj tabli.
  – Ispravke grešaka prilikom slanja email-a obaveštenja.
Version 0.2.7 (02.12.2017)
 • Evidentiranje zahteva
  – Omogućeno vezivanje uređaja i lokacije na aktivnost. Uređaji vezani za aktivnost se vide na zahtevu.
  – Nije dozvoljeno brisati uređaj iz zahteva ako je on pridružen nekoj od aktivnosti koje pripadaju tom zahtevu.
  – Dodate interne odgovornosti. Moguće ih je prepisati iz ugovora ili stranke.
  – Eksterni kontakti, odnosno kontakti stranke na zahtevu se prepisuju iz kontakata stranke prilikom njenog odabira.
  – U kalendarskom prikazu aktivnosti, dodat naziv i broj zahteva kojem pripada.
  – Reorganizovan redosled stavki na zahtevu i aktivnosti.
  – Dodata pretraga aktivnosti po lokacijama i uređaju.
  – Dodata pretraga zahteva po ID stranke.
  – U komponenti za brzu pretragu uređaja se prikazuju samo oni koji pripadaju stranci u tom zahtevu.
  – Prilikom unosa novog uređaja kroz aktivnost, automatski se popunjavaju podaci o stranci i radnoj lokaciji uređaja.
  – Dodat prikaz lokacije u rezultatima pretrage aktivnosti.
  – Omogućeno brisanje stranke i ugovora iz zahteva.
 • Evidentiranje stranaka
  – Dodat brzi link (ikonica oka) ka detaljima stranke na kartici koja prikazuje podatke o stranci. Otvara se u novom tabu.
  – Olakšan unos novog kontakta stranke.
 • Evidentiranje ugovora
  – Dodate interne odgovornosti. Moguće ih je prepisati iz stranke.
  – Dodat brzi link (ikonica oka) ka detaljima ugovora na kartici koja prikazuje podatke o ugovoru. Otvara se u novom tabu.
 • Evidentiranje uređaja
  – Dodata polja ‘Datum instalacije’ i ‘Datum poslednjeg servisa’.
  – Dodata pretraga po radnoj lokaciji uređaja.
 • Administracija
  – Omogućen unos organizacionih jedinica.
  – Izmene na stranici za administraciju timova: logičniji unos timova.
  – Dodat vođa tima na rezultatima pretrage timova.
 • Ostala unapređenja
  – Promenjen format datuma dok se za vreme unose odvojeno sati i minuti.
  – Sitne izmene u izgledu komponente za prikaz lokacije.
  – U sve stavke podmenija dodate uspravne obojene linije koje označavaju pripadnosti određenoj logičkoj grupi.
  – Sređeno formatiranje datuma u mail-ovima.
Version 0.2.6 (23.11.2017)
 • Evidentiranje zahteva
  – Otvaranje aktivnosti i zahteva u novom tabu klikom na srednje dugme miša.
  – Prilikom kreiranja nove aktivnosti, naslov aktivnosti se preuzima iz zahteva.
  – Unos datuma na aktivnostima preko nove komponente za datum-vreme.
  – Dodata mogućnost unosa oznake veštine u tip aktivnosti.
  – Nakon odabira stranke moguće uneti internu odgovornost na zahtevu (organizaciona jedinica i zaposleni).
 • Evidentiranje stranaka
  – Proširena stranka sa poljima za telefon, email i vebsajt.
  – Moguć uvid u istoriju promena stranke (potreban ponovan login).
 • Evidentiranje ugovora
  – Dodata polja u ugovor: napomena, usluge koje se pružaju ugovorom
  – Omogućen unos stavki ugovora. Svaka stavka opisuje količinu uređaja određenog tipa/modela, kao i usluge i SLA koje se pružaju na nivou stavke.
  – Konkretni uređaji se vezuju na nivou stavke ugovora.
  – Dodat deo za internu odgovornost (organizaciona jedinica i zaposleni)
  – Moguć uvid u istoriju promena ugovora (potreban ponovan login).
 • Evidentiranje uređaja
  – Dodata polja za garanciju na formu za unos uredjaja.
 • Ostala unapređenja
  – Sitne promene u izgledu komponente za dodavanje/promenu timova.
  – Dodata linija u boji sa leve strane stavke menija za administraciju kako bi se vuzuelno grupisale celine.
  – Dodata komponenta za dodavanje/izmenu tipova organizacionih jedinica.
  – Dodate stranice za administraciju (dodavanje, izmenu) organizacionih jedinica (potreban ponovan login).
  – Proširen kontakt sa indikatorom da li je u pitanju primarni kontakt stranke.
Version 0.2.5 (09.11.2017)
 • Evidentiranje zahteva
  – Pretrage zahteva i aktivnosti je moguće sačuvati na kontrolnu tablu.
  – Omogućeno dodeljivanje zahteva i aktivnosti više od jednom izvršiocu ili timu pri čemu timovi mogu imati jednog vođu.
  – Omogućena pretraga aktivnosti po timovima.
  – Omogućeno dodavanje i pregled tipova aktivnosti u sklopu tipa zahteva.
  – Omogućeno unošenje radnih listi u sklopu tipa aktivnosti.
  – Omogućeno dodavanje kontakt osoba stranke na zahtev.
  – Ispravljeno da se šalju obaveštenja kod prepiske aktivnosti.
  – Ispravka greške dupliranja korisnika prilikom odabira izvršioca aktivnosti.
  – Aktivnosti i zahtevi se otvaraju u novom tabu.
  – Premešteno brisanje aktivnosti na detaljima aktivnosti.
  – Dodat prikaz i pretraga po izvoru zahteva
  – Omogućeno dodavanje i pretraga po labelama na aktivnostima
 • Evidentiranje stranaka
  – Dodat prikaz svih uređaja koje koristi stranka.
  – Omogućeno dodavanje internih kontakt osoba zaduženih za stranku
 • Evidentiranje ugovora
  – Ispravljena greška prilikom pretrage ugovora.
  – Podrazumevan ugovarač prilikom definisanja novog ugovora.
 • Evidentiranje uređaja
  – Omogućen prikaz stranke na rezultatima pretrage uređaja.
  – Omogućen prikaz radne lokacije na rezultatima pretrage uređaja.
  – Omogućena pretraga uredjaja po ID stranke.
 • Ostala unapređenja
  – Administracija timova: dodavanje, izmena, pretraga.
  – Omogućeno vezivanje korisnika sa organizacionom jedinicom stranke ukoliko je u pitanju stranka koja je vlasnik aplikacije. Unos organizacija se trenutno obavlja direktno u bazu.
  – Pretrage na kontrolnoj tabli je moguće skupiti da ne zauzimaju prostor.
  – Prikazuje se broj rezultata na pretragama na kontrolnoj tabli.
  – Sredjeno formatiranje teksta obaveštenja putem email poruke.
  – Stavka menija ‘Administracija zahteva’ pomerena u ‘Zahtevi’.
  – Ispravljena greška koja se javljala kada se prvo postavi vreme pa onda datum. Od sada se u tom slučaju datum postavlja na današnji.
  – Ispravka da aplikacija ne padne kad se u pretragu unese specijalni karakter.
  – Otvaranje priloga-a u novom tabu u browser-ima. Android i dalje radi download.
  – Ispravljena greška gde su se na dashboardu za korisnika koji nije vlasnik nijednog tipa zahteva, u sekciji ‘Zahtevi u mojoj odgovornosti’, pojavljivali svi zahtevi bez vlasnika. Sada se ukoliko korisnik nema tipove zahteva čiji je vlasnik ova sekcija ni ne prikazuje.
Version 0.2.4 (11.10.2017)
 • Evidentiranje zahteva
  – Dodata stranica za prikaz istorije poslatih obaveštenja na zahtevu i aktivnosti u odeljku ‘Posmatrači’.
  – U zavisnosti od sistemskih parametara se prikazuju/ne prikazuju kategorije posmatrača.
  – Intuitivniji prikaz posmatrača.
  – Ispravljena greška u komponenti za unos datumvremena, gde se prilikom prikaza datuma unesenog bez vremena, prikazivao pogrešan dan.
  – Ispravljeno računanje broja dana prilikom slanja email-a za obaveštenje o probijenom roku.
  – Sredjeno da se kontrolna tabla učitava kako treba i sa indikatorom za učitavanje dok ono traje.
 • Evidentiranje stranaka
  – Uveden jedinstven broj stranke, polje ID.
  – Ispravljeno osvežavanje stranaka i ugovora pri prvom dolasku na stranu.
  – Kod unosa ugovora prikazuje se samo prvi korak dok se ugovor ne snimi.
 • Ostala unapređenja
  – Sistemski parametri se mogu ažurirati u bazi bez potrebe za restartovanjem servera.
  – Samo aktivni korisnici mogu da se uloguju u sistem.
  – Ispravka kod unosa lokacije prilikom dohvatanja naselja i ulice.
Version 0.2.3 (08.10.2017)
 • Evidentiranje zahteva
  – Prikazuju se podrazumevani posmatrači zahteva i aktivnosti.
  – Na zahtev je moguće dodati predefinisanu labelu koja se prikazuje kao naznačen tekst u određenoj boji.
  – Omogućena pretraga zahteva po labelama.
  – Omogućeno kopiranje slika (print screen) u komentar.
  – Dodata mogućnost prevlačenja više fajlova u prozor komentara.
  – Broj karaktera u naslovu aktivnosti i zahteva povećan na 200.
 • Evidencija stranaka
  – Moguće je dodati i izlistati kontakt osobe stranke.
 • Ostala unapređenja
  – Ispravke grešaka prilikom dodavanja lokacija za stranku.
  – Promenjena komponenta za unos datum vremena.
  – Uklonjena polja grad i opis prilikom unosa adrese. Unos naselja nije više obavezno.
  – Maksimalna širina priloženih slika je sada sistemski parametar. Podrazumevana vrednost je 800px.
  – Ispravljena greška gde su se na kontrolnoj tabli prikazivale zavrsene aktivnosti.
Version 0.2.2 (30.09.2017)
 • Evidentiranje zahteva
  – Omogućena štampa rezultata pretrage zahteva i aktivnosti.
  – Praćenje roka završetka aktivnosti slanjem obaveštenja izvršiocu pre i nakon isteka roka.
  – Ubrzanja prilikom izmena na zahtevu i aktivnostima.
 • Promene izgleda
  – Novi izgled prepiske.
  – Elementi forme za unos osnovnih podataka zahteva su složeni tako da je forma preglednija i zauzima manje prostora na ekranu.
  – Zahtevi su označeni prefiksom “R-” a aktivnosti “A-“.
  – Pretraga zahteva je u plavoj nijansi, a aktivnosti u narandžastoj.
  – Sređen izgled komponenti na formama za pretragu.
  – Dodat opis radne liste na vrh forme za unos podataka u radnu listu.
 • Ostala unapređenja
  – Dodat link ka uputstvu za upotrebu u glavni meni (sprska varijanta).
  – Format datuma se postavlja na osnovu izabranog jezika u aplikaciji.
  – Ispravljena greška: kontekstualni meni se nije menjao u zavisnosti od statusa radne liste.
Version 0.2.1 (23.09.2017)
 • Evidentiranje zahteva
  – U okviru aktivnosti može da se evidentira potrošeni materijal i vreme.
  – Prikazuje se ukupan iznos za potrošeni materijal.
  – Dodata provera tako da u polje u koje se unosi broj zahteva/aktivnosti mora da se unese broj veći od nule.
  – URL pretrage aktivnosti može da se sačuva na isti način kao URL pretrage zahteva.
  – Omogućena pretraga po više vlasnika na pretrazi zahteva i aktivnosti.
  – Zahtevi i aktivnosti sa probijenim rokom se prikazuju drugačije. Crvenom bojom je označen rok završetka.
  – Dodat chechkbox u parametre pretrage zahteva, koji kada je čekiran vraća samo zahteve sa probijenim rokom.
 • Evidentiranje ugovora
  – Na stranici za stranku se prikazuju ugovori sa tom strankom.
  – Moguće je dodati novi ugovor sa stranice na kojoj se prikazuju podaci o stranci.
 • Ostala unapređenja
  – Na profilnoj strani je prikazano da li korisnik dobija obaveštenja na mail.
  – Sve tabele u aplikaciji je moguće sortirati na isti način klikom na kolonu.
  – Ispravka greške pri promeni naziva domena.
  – Sve forme za pretragu na taster ENTER pokreću akciju pretrage.
  – Polja za prikaz teksta u više redova se prikazuju rašireno tako da se vidi kompletan sadržaj.
  – Prilikom promene stranica prikazuje se indikator učitavanja.
  – Dodato dugme/akcija u gornjem desnom uglu svakog ekrana kojim se otvara novi prozor aplikacije u web pretraživaču.
  – Na strani za kreiranje novih korisnika uklonjeno dugme “Izloguj se”.
Version 0.2.0 (16.09.2017)
 • Evidentiranje ugovora (novo)
  – Unos strana ugovora: ugovarača i stranke
  – Unosi se vreme odziva i vreme rešavanja zahteva (SLA) na nivou ugovora
  – Moguće je dodati priloge u ugovor
  – Dodata pretraga ugovora
 • Evidentiranje zahteva i aktivnosti
  – Pretragu zahteva i aktivnosti je moguće uraditi na enter umesto klikom na dugme ‘Pretraži’
  – Prikazuje se broj aktivnosti
  – Dodato je da može da se radi pretraga po broju aktivnosti
  – Omogućeno povezivanje stranke i ugovora sa zahtevom
  – Ispravljen prikaz prioriteta pri otvaranju zahteva
  – Ispravljena pretraga zahteva po broju zahteva
 • Ostala unapređenja
  – Sve slike koje se dodaju kao prilozi se kompresuju na širinu 400px
  – Straničenje se prikazuje na dnu tabela. Broj strana i rezultata pretrage se prikazuje odmah pored.
  – U android aplikaciji je podrazumevan broj redova koji se prikazuje u tabelama 5, a inače je 10.
  – Novo ime i logo: CMMS Bee
  – Zahtevi ka geolokacijskim servisima se keširaju na server-u u periodu od 7 dana. Ograničen je broj poziva na 2 u sekundi kako bi se ispoštovali uslovi korišćenja OpenStreetMap servisa.
  – Jednostavnija promena firma + adresa na profilu.
Version 0.1.3-alpha.3 (08.09.2017)
 • Evidentiranje zahteva i aktivnosti
  – Ubrzana pretraga zahteva
  – Omogućeno da se na back dugme sa zahteva vrati na rezultate poslednje pretrage
  – Moguće je kopirati URL sa rezultatima pretrage i sačuvati kao Bookmark u browser-u za kasniju ponovnu pretragu sa istim parametrima
 • Evidentiranje stranaka
  – Omogućena izmena lokacije na stranci
  – Ispravke grešaka u tekstu labela
 • Android aplikacija
  – Omogućen rad na dugme back
  – Ispravljene slike ka ikonicama
  – Otklonjena NOT FOUND greska prilikom startovanja aplikacije
 • Ostala unapređenja
  – Ubrzanje aplikacije na pretrazi zahteva
  – Slike koje se prilažu se automatski kompresuju na širinu 400px
  – Ukoliko dođe do greške prilikom prilaganja fajla prikaže se greška
Version 0.1.3-alpha.2 (01.09.2017)
 • Evidentiranje zahteva i aktivnosti
  – Prilikom kreiranja zahtjeva odmah se dodjeljuje vlasnik. Uveden je parametar koji ovo kontrolise.
  – Polje za odabir vlasnika zahteva se više ne prikazuje prazno.
  – Redizajn unosa materijala.
  – Dodato vreme zavrsetka u prikaz podataka o zahtevu.
  – Moguće je pretražiti zahteve u odnosu na vreme planiranog i stvarnog završetka.
  – Moguće je promeniti statusa zahteva/aktivnosti preko brzih akcija.
  – Prilikom promene statusa preko brzih akcija prikazuje se dijalog u kome je potrebno uneti neophodna polja.
 • Evidentiranje uređaja
  – Uređaj može da se veže za stranku koja je njegov korisnik.
  – Uređaj može da se veže za lokaciju na kojoj se koristi.
  – Redizajnirane komponente za izbor modela uređaja.
  – Dodata nova komponenta za izbor uredjaja.
  – Izbačeno farbanje forme za unos novog modela uredjaja.
 • Evidentiranje stranaka
  – Dodata mogućnost dodavanja lokacija stranke.
  – Dodata komponenta za pretragu, unos i izmenu lokacija
  – Lokacije stranke se prikazuju na mapi.
  – Prikaz indikatora fizičko/pravno lice.
 • Ostala unapređenja
  – Dodat je odabir firme na profilnoj strani.
  – Dodata adresa sedišta na profilnoj strani. Ona predstavlja jednu od lokacija firme u kojoj korisnik radi.
  – Dodat prikaz imena ulogovanog korisnika u gornji desni ugao.
 • Ispravke grešaka
  – Ne prikazuju se više dupla imena korisnika u autocomplete poljima.
  – Broj rezultata pretrage – ispravka za broj redova kada nema rezultata pretrage.
  – Zaštita dugmićima od neovlašćenog pristupa na Kontrolnoj tabli i glavnom meniju.
  – Dozvoljena donja crta u email-u.
Version 0.1.3-alpha.1 (22.08.2017)
 • Evidentiranje modela uređaja
  – Kada se otvori ekspander ostatak forme bude disableovan. Pozadinska boja ekspandera se menja u zavisnosti od nacina unosa modela uređaja.
  – Omogućeno bojenje forme za unos novih modela uređaja.
  – Disable forme za unos modela uredjaja, kada se dodaju proizvodjac ili kategorija uređaja.
  – Uskladjena forma za pretragu modela uredjaja sa ostatkom aplikacije.
 • Evidentiranje proizvođača uređaja
  – Na formu za unos proizvodjaca uredjaja dodata nova komponenta za unos lokacija.
  – U slucaju da se proizvodjac i kategorija dodaju ne kroz formu za dodavanje modela uredjaja, vec kroz posebne stranice za dodavanje ovih entiteta, nakon sto se uspesno sacuva skace se na stranicu za editovanje ovih entiteta.
  – Dopuna modela za kategoriju i proizvodjaca
 • Evidentiranje uređaja
  – Umesto asset-detail komponente za dodavanje novog uredjaja se koristi asset-submit.
  – Dodato dugme cijim klikom se pojavljuju forme za upload slike i dokumenta.
  – Omoguceno dodavanje uredjaja sa stranice sa listom postojecih uredjaja.
  – Omogucen unos stanke za uredjaje.
  – Uskladjivanje interfejsa za pridruzivanje uredjaja sa interfejsom za pridruzivanje stranaka requestu.
  – Dodate komponente za dodavanje i pregled dokumenata uredjaja.
 • Evidentiranje stranaka
  – Dodata strana za unos nove stranke.
  – Dodat input parametar disabled u komponentu za inline pretragu customera.
  – Dodati output eventi za customer expander, tako da se forma koja ga sadrzi moze disableovati i enableovati u zavisnosti od toga da li je otvoren ili zatvoren.
  – Prošireni parametri za pretragu stranaka.
 • Ostala unapređenja
  – Dodato dugme za dodavanje zahteva na komponentu sa listom zahteva.
  – Dodata paginacija na user administration.
  – Fix za naslov stranice u toolbaru u vrhu stranice.
  – Dodat HTTPS pristup za bezbednu konekciju.
  – Dodat broj verzije za backend.
Version 0.1.2-alpha.9 (03.08.2017)
 • Inicijalna integracija unit test-ova
 • Kalendar aktivnosti UX/UI poboljšanja
 • U bočni meni integrisan link za download Android aplikacije
 • Dodavanje modela uređaja
 • Pretraga uređaja po nazivu modela uređaja
 • Pregled stranaka
 • Bug fixes
Version 0.1.2-alpha.8 (28.07.2017)
 • Kalendarski prikaz aktivnosti (razvoj u toku)
 • Radne liste za aktivnosti (razvoj u toku)
 • Evidencija uređaja (dodatne pretrage i unapređenja, razvoj u toku)
 • Evidencija stranaka (razvoj u toku)
 • Bug fixes
Version 0.1.2-alpha.7 (21.07.2017)
 • Reorganizovan bočni meni i kreiran poseban meni za korisnika prijavljenog na sistem
 • Podrška za notifikacije na Android mobilnim uređajima
 • Optimizacija i povećanje performansi mSCE aplikacije
 • Bug fixes
Version 0.1.2-alpha.6 (18.07.2017)
 • Optimizacija i povećanje performansi mSCE aplikacije
 • Bug fixes
Version 0.1.2-alpha.5 (13.07.2017)
 • Prikaz zahteva i aktivnosti sortiranih po stepenu prioriteta
 • Omogućeno dodavanje uređaja na stranici za pregled naloga
 • Logovanje poslatih email poruka
 • Redizajn korisničkog interfejsa
 • Bugfix
Version 0.1.2-alpha.3 (03.07.2017)
 • Pamćenje i redirekcija na link ako korisnik prethodno nije bio ulogovan
 • Dodat tooltip koji objasnjava format za unos datuma
 • Bugfix
Version 0.1.2-alpha.2 (30.06.2017)
 • Dodat phonegap-plugin-push
 • Push notifications core
 • Na istoriji aktivnosti prikazuje se ko je i kada izmenio istu
 • Dodata nova komponenta za unos proizvođača uređaja
 • Dodata nova komponenta za submit modela asseta
 • Bugfix